Medyanın Aile Üzerindeki Etkisi !!!

Modernleşme olgusu hayatın bütün kurumlarında olduğu gibi, aile kurumuna da etki etmiştir. Ailenin modernleşme öncesi sahip olduğu yani geleneksel yapısı, rolü ve işlevleri değişime uğramıştır.

Modernleşmenin farklı katmanlardaki etkisi pek çok araç ve mekanizma üzerinden yürütülmüş ve 19. yüzyılda başlayan ve bütün hızıyla gelişimini ve çeşitliliğini devam ettiren kitle iletişim araçları insanları saran toplumsal ve kültürel yapının değişiminde ana etken olma özelliği kazanmıştır. Hızlı bir değişimin yaşandığı bu süreçte en fazla etkilenen, bireyin sosyalleşme ortamını olan yani bireyin değerleri öğrendiği ve toplumsal normları kazandığı böylece kişiliğinin ve gelişiminin şekillendiği aile kurumu olmuştur.

Medyanın haber verme, bilgi oluşturarak bunları topluma ulaştırmak dışında eğlence, bilgi ve eğitim gibi alanlarda da etkisi söz vardır. İletişim, insanların günlük yaşantısında vazgeçilmez bir eylemdir. İnsanlar her zaman iletişim kurarlar. İletişimin modern toplumlarda modern öncesi toplumlara göre daha karmaşık ve zorunlu olduğunu ifade etmek yerinde olur. Bu bir bakıma iletişimi mümkün kılan kitle iletişim araçlarındaki fonksiyonelliktir. Televizyon, internet, radyo, gazete, dergi gibi kitle iletişim araçları günümüzde bütün alanlarda vazgeçilmez olmuştur. Bunun içinde insanın norm ve değerleri, düşünce ve eylemleri, öncelikleri medya tarafından belirlenmeye başlamıştır.
Günümüzde kitle iletişim araçlarının bir toplum ve kültür üzerindeki etkisi büyük bir şekilde artmıştır. Radyo ve televizyonlar, yazılı medya ve internet, insanlar arasındaki iletişim ve etkileşim küresel bir boyuta ulaşmış durumdadır. Kitle iletişim araçlarındaki bu değişiklikler geleneksel aile yapısının çözülmesini daha çok hızlandırmıştır. Ailede anne ve babanın model alınması özelliği televizyon kahramanlarına kaymış durumda bu gibi örnekler bu olumsuz değişimin göstergelerindendir. Olumlu yönde etkileri ise çocuğun bilgisinin ve görgüsünün artması, dil kullanımının gelişmesi, sosyal ilişkilerinin gelişmesi gibi olumlu yönleri vardır. Toplumsal ve kültürel yapının bozulmasında başta televizyon olmak üzere internet de çok büyük paya sahiptir. Özellikle kitle iletişim araçları üzerinden gerçekleşen küreselleşme ve buna yön veren devletlerin kültürel unsurlarının empoze edilmesi bu süreçte toplumsal ve kültürel bir yapı olarak ailenin de özünden uzaklaşmasında etkili olmaktadır.

Televizyon günümüzde, hemen her evin içinde bulunmakta ve ailenin bütün üyelerini farklı biçimde ve düzeylerde etkisi altına almaktadır. Bu etkilenmeden özellikle çocukların daha fazla etkilediği görülmektedir. Toplumsal değerlerin insanlara empoze edilmesinde aileler etkili olurken, hem kişilere hem de bütün topluma bu değerlerin empoze edilmesinde kitle iletişim araçlarının ciddi derecede rolü vardır. Bu rolle birlikte kitle iletişim araçları insanları eğlendirme, bilgilendirme, eğitme, sosyalleştirme, gibi fonksiyonlarının dışında, değerlerin yeniden üretilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması görevini de üstlenmiştir.

Bu çalışmada başta televizyon olmak üzere görsel medya unsurlarının bireyi ve içinde yer aldığı aile kurumunu nasıl, ne yönde etkilediğini ortaya koymasından dolayı önem taşımaktadır. Günden güne gittikçe artan etkisiyle kitle iletişim araçlarının etki alanını ve etkileme yönünün belirlenmesi ortaya çıkan ve çıkması olası sorunlara çözüm imkânlarının aranmasında katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Yazının tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

TEZİM

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir